الوکام؛
برگزاری کلاس آنلاین راحت‌تر از همیشه!

با توجه به نیاز خود یکی از بسته‌های الوکام را برای خرید انتخاب کنید.
همچنین می توانید همین الان اولین کلاس و جلسه خود را رایگان برگزار کنید.

تعرفه ها

تعرفه سرویس‌ های الوکام

سرویس رایگان

یک ماهه

۵ کاربر همزمان آنلاین

۲ ساعت مدت برگزاری

۳ ویدئوی همزمان

۵ کاربره

یک ماهه

۲۵,۰۰۰ تومان

۵ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۱۰ کاربره

یک ماهه

۵۹,۰۰۰ تومان

۱۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۲۰ کاربره

یک ماهه

۱۰۹,۰۰۰ تومان

۲۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۳۰ کاربره

یک ماهه

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۳۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۵۰ کاربره

یک ماهه

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۷۰ کاربره

یک ماهه

۲۹۹,۰۰۰ تومان

۷۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۱۰۰ کاربره

یک ماهه

۳۹۹,۰۰۰ تومان

۱۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۱۵۰ کاربره

یک ماهه

۵۹۹,۰۰۰ تومان

۱۵۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۲۰۰ کاربره

یک ماهه

۶۹۹,۰۰۰ تومان

۲۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۳۰۰ کاربره

یک ماهه

۸۹۹,۰۰۰ تومان

۳۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۴۰۰ کاربره

یک ماهه

۱,۱۹۹,۰۰۰ تومان

۴۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۵۰۰ کاربره

یک ماهه

۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۶۰۰ کاربره

یک ماهه

۲,۲۹۹,۰۰۰ تومان

۶۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۷۰۰ کاربره

یک ماهه

۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان

۷۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۸۰۰ کاربره

یک ماهه

۳,۳۹۹,۰۰۰ تومان

۸۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۹۰۰ کاربره

یک ماهه

۳,۹۹۹,۰۰۰ تومان

۹۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

۱۰۰۰ کاربره

یک ماهه

۴,۹۹۹,۰۰۰ تومان

۱۰۰۰ کاربر همزمان آنلاین

مدت برگزاری نامحدود

۳ ویدئوی همزمان

برای هماهنگی و سفارش بسته شخصی سازی شده خود، با کارشناسان ما در ارتباط باشید